Portfolio

Strategisch en tactisch advies

Ondersteuning en advisering transitie en transformatie jeugd
Regio van 18 samenwerkende gemeenten in Noordoost-Brabant
» lezen

Procesmatige ondersteuning en inhoudelijke advisering van achttien samenwerkende gemeenten over transitie en transformatie in de jeugdhulp. Voorzitter van het regionaal ambtelijk overleg en van de (voorbereidende) agendacommissie. Trekker van de regionale werkgroep monitoring en verantwoording, met als thema’s maatschappelijke outcome, ketenkwaliteit en outcome op cliëntniveau. Bij dit laatste onderwerp is er intensieve samenwerking met jeugdhulpaanbieders.
Gestart in 2014, wordt naar verwachting gecontinueerd in 2016.

» sluiten

Procesbegeleider transformatie-agenda
Gemeente Roermond
» lezen

Procesbegeleider van en ondersteuning op de transformatie-agenda in het sociaal domein. In nauwe samenwerking met de afdeling zijn doelstellingen geformuleerd voor de lange termijn en daarbij passende activiteiten ontwikkeld. Het vakmanschap van de afdeling wordt actief ingezet. Samen met de afdeling is scherp gemaakt welke overkoepelende doelstellingen de afdeling wil realiseren en wat daarvoor extra nodig is. Katalysator van verdere ontwikkeling en versterking binnen de afdeling.
Uitgevoerd in 2015, met mogelijke doorloop in 2016.

» sluiten

Uitvoering:
Joyce Hagenaars

Relatiemanager/beleidsadviseur inkoop
Jeugdzorgaanbieder Juzt
» lezen

Als relatiemanager voor een jeugdzorgaanbieder onderhouden van contacten met diverse contractregio’s, advisering over de inkoopstrategie, voeren van contractgesprekken en oplevering en toelichting van monitor- en verantwoordingsrapportages. Daarnaast inzet als (inhoudelijk) allround adviseur, waardoor is bijgedragen aan proposities voor de doorontwikkeling van residentiële settings, de lange termijn strategie, beoordeeling van offertes etc.
Uitgevoerd in 2015.

» sluiten

Uitvoering:
Jolet Swagers

Project- en Procesbegeleiding

Projectleider transitie sociaal domein 21voordeJeugd
21 samenwerkende gemeenten in Zuidoost-Brabant
» lezen

De 21 gemeenten in Zuidoost Brabant werken samen aan de uitvoering van een regionale ontwikkelagenda 21voordejeugd. Onderwerpen hierbij zijn bijvoorbeeld de regionale inkoop van jeugdzorg en de inrichting en implementatie van Spoed voor Jeugd en Veilig Thuis en transformatiewerkgroepen. Albert van Grootel is als projectmanager en procesbegeleider verantwoordelijk voor de uitvoering van de regionale ontwikkelagenda. Daarnaast is Albert als secretaris actief van de regionale overlegstructuur en de bestuurlijek stuurgroep Jeugd en Portefeuillehouders Jeugd.
Gestart in 2014 en loopt tot op heden door.

» sluiten

Ontwikkeling en uitvoering pilot Samen Sturen
KING/VNG
» lezen

Doorontwikkeling van het concept “maatschappelijke resultaatsturing”in twee regio’s in de provincie Noord-Brabant. Concept sluit aan bij de wens van gemeenten om op resultaat (outcome) te sturen, aanvullend op monitoring van productie (output). Zoeken naar antwoord op de vraag wat gewenste resultaten zijn, hoe je outcome wervend en verbindend formuleert en hoe je meet of je op de goede weg bent. Tussentijdse resultaten gerapporteerd aan de opdrachtgever; inzichten neergelgd in artikel Maatschappelijke resultaten: hefboom voor transformatie. Zie ook de Pilotstarter van KING/VNG. Samen sturen voert K2 Next Generation uit in samenwerking met het PON en de GGD Hart voor Brabant.
In 2015 gestart en nog in uitvoering.

» sluiten

Verkenning en Onderzoek

Verkenning toekomstige functie wonen/zorg
Gemeente Nieuwegein
» lezen

Uitvoeren van een verkennende ronde langs jeugdhulpaanbieders, toegangsorganisatie en andere relevante partijen. Ophalen van vernieuwende ideeën over de scheiding van wonen en zorg. Verbinden met concrete voornemens van gemeente om de verblijfsfunctie lokaal te beleggen. Resultaat is een rapportage met advies aan de gemeente.
In uitvoering.

» sluiten

Evaluatie Sociale Dorpsteams
Gemeente Utrechtse Heuvelrug
» lezen

Voor een gemeente in het midden van het land hebben Anne Czyzewski en Jolet Swagers onderzoek gedaan naar de (eerste) ervaringen van en met de Sociale Dorpsteams. Dit deden zij met inzet van de methodiek Storytelling, door met betrokkenen in gesprek te gaan en te vragen naar hun verhalen. Want verhalen maken concreet wat abstract is en hebben zeggingskracht. De evaluatie leverde een grote stapel aan prachtige verhalen op en concrete patronen die aanwijzingen geven voor de doorontwikkeling van de dorpsteams.
Afgerond in november 2015

» sluiten

Evaluatie regionale innovatieve aanpak drang&dwang
Regio van 19 samenwerkende gemeenten in West-Brabant
» lezen

Onderzoek naar de eerste ervaringen met de inzet van een innovatieve interventie (pilot) op het snijvlak van drang en dwang. Inzet is om met ouders en jeugdprofessionals uit de lokale teams te bezien of een Raadsonderzoek nodig is. Hiervoor wordt samengewerkt tussen gemeenten, Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis. Voor het onderzoek hebben we een groot aantal betrokkenen bevraagd met inzet van de methodiek Storytelling. Dat resulteerde in bijna 200 verhalen en concrete patronen met aanwijzingen voor het vervolg. De evaluatie heeft er toe bijgedragen dat gemeenten zich meerjarig verbinden aan de pilot.
Afgerond in oktober 2015.

» sluiten

Inspireren en Leren

Training Storytelling
Hanze Hogeschool Groningen, pedagogische academie
» lezen

Ontwikkeling en uitvoering van een training storytelling, bestaande uit verschillende modules en tussentijdse huiswerkopdrachten voor de deelnemers. De training is gegeven als onderdeel van het project Ouderbetrokkenheid van de Hanze Hogeschool. Alle deelnemers zijn getraind in het voeren van gesprekken gericht op het ontlokken van verhalen van gesprekspartner (2 modules). Een selectie van deelnemers (docent-onderzoekers) zijn getraind in het herkennen en ordenen van verhalen, en op basis daarvan het herkennen en beschrijven van patronen (2 modules). Storytelling past in de kwalitatieve onderzoeks­traditie, en werkt inductief.
Uitgevoerd en afgerond in 2015, voor circa 75 deelnemers.

» sluiten

Teamontwikkeling sociaal team
Gemeente Goirle
» lezen

Ontwikkeling en uitvoering van meerdere opeenvolgende sessies met het team van de lokale toegangsorgansiatie, gericht op het ontwikkelen van een krachtig en zelfredzaam team. Aanbod gemaakt in nauwe samenspraak met de coördinator van het team, inspelend op vragen en behoeften van het team én op wat wij denken dat nodig is. Afwisselde werkvormen, reflectie op waarden en gedrag. Hoge waardering door de teamleden, resulterend in vervolgopdrachten.
Bedacht en uitgevoerd in 2015 met Yvonne Zonnenberg, vaste partner in de flexibele schil van K2 Next Generation

» sluiten

Ontwikkeling en uitvoeren van een simulatie proces toegangsorganisatie
9 samenwerkende gemeenten in West-Brabant
» lezen

Voor een groep samenwerkende gemeenten is een simulatie ontwikkeld en uitgevoerd die het primaire proces van de toegang naar zorg nabootste. Doel van de simulatie was het beproeven en het vaststellen van hiaten van de werkprocessen van de toegangsfunctie. Naast de samenwerkende gemeenten hebben ook jeugdhulpaanbieders deelgenomen aan deze simulatie.
Ontwikkeld en uitgevoerd voor de zomer van 2015, voor circa 100 deelnemers.

» sluiten