Publicaties

Heeft u de relatie al gelegd tussen de Omgevingswet en het Sociaal Domein

Deze reader is gemaakt voor beleidsmedewerkers en bestuurders die vanuit het Sociaal domein kennis hebben genomen van de komende decentralisatie in het fysieke domein, als doel en gevolg van de Omgevingswet.

De Omgevingswet wordt van kracht na 2018, maar de voorbereidingen zijn in volle gang. Gemeenten worden gestimuleerd nu al de nodige maatregelen te nemen om van deze transitie een succes te maken. En anders dan de transities in het sociaal domein wordt nu meer tijd genomen.

De reader is bedoeld om snel inzicht te geven in relevante documenten en artikelen, en als stimulans voor degenen die ervaring hebben met transitie- en transformatie in het sociaal domein om hun verworven transitie-inzichten te delen met hun collegaís.

Deze reader bestaat uit een inleidend artikel over de omgevingswet en burgerparticipatie, met vervolgens een groot aantal actuele bijlagen die betrekking hebben op participatie, de rol van de gemeente en de verbinding met het sociaal domein. Een overzicht van relevante websites sluit het document af.

CliŽntervaring: 10 tips voor gemeenten

Gemeenten zijn vanaf 2016 verplicht de ervaringen van cliŽnten te onderzoeken. Zo staat dat in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), en die bepaling is overgenomen in de Jeugdwet. Het vragen naar ervaringen is nieuw; tot en met 2015 werd onder de Ďoudeí WMO de tevredenheid van klanten onderzocht. Achterliggende gedachte: een onderzoek naar de ervaringen van cliŽnten levert meer informatie op dan een algemeen cijfer voor tevredenheid. In deze whitepaper bieden wij u achtergrondinformatie over het verplichte cliŽntervaringsonderzoek, een beslisboom en tien tips voor de voorbereiding, uitvoering en follow-up van een dergelijk onderzoek.

Sturen op resultaat: hefboom voor transitie?

Transformatie betekende onder andere: meer (regel)ruimte voor de professional en sturen op resultaten in plaats van op productie. Dat laatste valt in de praktijk niet mee. Sturen op resultaat: waar moet je dan aan denken, hoe formuleer je een wervend resultaat en hoe kun je nagaan of je op de goede weg bent? Bob van der Schaft schreef hierover een artikel voor het blad Jeugdbeleid. Het is tevens verschenen in Om de jeugd. Perspectief voor beleid en praktijk, in 2015 onder redactie van Renť Clarijs uitgegeven door Uitgeverij SWP in Amsterdam.

Sturen op Transformatie in het sociaal domein. Hoe doe je dat?

Wilt u transformatie in het sociaal domein succesvol doorvoeren in uw gemeente? Wilt u uw professionals en sociale teams inspireren en faciliteren tot verandering? Maar weet u niet goed hoe? Of loopt u daarin vast? Een geslaagde transformatie laat zich niet zomaar afdwingen, maar moet van binnenuit en van onderop komen. En vraagt om een passende aansprekende wijze van sturing. Een wijze van sturing die inspireert en beweging creŽert. K2 Next Generation helpt gemeenten en professionals de wens tot transformatie in het sociaal domein te realiseren door in gezamenlijkheid een aansprekende sturingsaanpak te vinden. Benieuwd naar onze aanpak? Lees onze factsheet over sturing in het sociaal domein hier. 

Kinderen met trauma en hechtingsproblemen

Veel kinderen in een pleeggezin, gezinshuis of in een instelling waar zij 24 uur verblijven zijn problematisch gehecht en/of hebben veelvuldige traumaís opgedaan. Dit kan leiden tot ernstige (gedrags)problemen en herstel is moeilijk. Om deze kinderen tijdig de juiste zorg en opvang te bieden moet aan veel zaken in alle zorgvuldigheid worden gedacht. In de publicatie ĎNiet thuis kunnen opgroeien, en dan?í doen Stichting Maashorst, K2 Next Generation en K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd aanbevelingen voor beleid en schetsen zij de voorwaarden voor samenwerking om kinderen met trauma en hechtingsproblemen een kans op herstel te bieden. De lessen zijn verreikt met verhalen uit de praktijk, die inspiratie en handvatten bieden voor de omgang met deze kinderen. Lees de volledige publicatie hier of bestel een exemplaar.

Inspiratiepaper Wijkteams en sport

NOC*NSF en het NISB hebben samen met K2 Next Generation een inspiratiepaper over het thema wijkteams en sport ontwikkeld. Wijkteams en sportverenigingen kunnen elkaar goed versterken. Door elkaar op de juiste momenten te vinden en samen op te trekken kunnen zij er nog meer zijn voor hun doelgroep. In dit inspiratiepaper staan goede voorbeelden en mogelijkheden centraal. Ook leggen we uit welke categorieŽn wijkteams er zijn en waar de sport goed op kan aansluiten. Nieuwsgierig? Lees dan ons inspiratiepaper.

IngrediŽnten voor participatie

Volgens Koning Willem Alexander vindt er een verschuiving plaats van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Premier Rutte vult aan dat gemeenten en andere overheidsinstellingen nog te vaak handelen vanuit hierarchische verhoudingen en onbedoeld initiatieven van burgers in de kiem smoren. Er moet meer ruimte komen voor eigen initiatief. Dit vraagt van overheden een eigentijds participatiebeleid. Maar wat is eigentijds participatiebeleid en hoe geef je hier als overheid invulling aan? Hoe kunnen gemeenten burgers betrekken bij de ontwikkeling van beleid en echt invloed geven? En hoe gaan gemeenten om met, soms onverwachte, initiatieven van burgers? In deze whitepaper reikt K2 Next Generation een aantal handvatten aan om invulling te geven aan burger- en overheidsparticipatie.

Calamiteitendebat Sociaal Domein

Ook in het nieuwe stelsel kunnen calamiteiten  niet altijd voorkomen worden. Op papier zijn afspraken gemaakt over taken en rollen. Maar wat gebeurt er als er zich echt een calamiteit voordoet? Bent u dan voldoende voorbereid om uw rol goed uit te voeren? En uw collega's?
Een realistische simulatie helpt gemeenten en alle betrokkenen de ervaring op te doen die nodig is om adequaat te reageren wanneer zich werkelijk een calamiteit voordoet.
K2 Next Generation kan voor u een calamiteitendebat organiseren. Tijdens het debat staat het realiteitsgehalte voor ons voorop. Zodoende hebben alle betrokkenen goed kunnen oefenen en weten zij wat van hen wanneer verwacht wordt.

Effectief hulpaanbod bij trauma & hechtingsproblemen

In 2013 en 2014 droeg K2 Next Generation bij aan het vernieuwingsproject 'Verbinden en Vasthouden' in Noordoost-Brabant. Dit project heeft als doel om de trajectbegeleiding te verbeteren van jeugdigen die 24-uurs zorg nodig hebben vanwege forse hechtingsproblemen en/of chronische traumatisering. Het project heeft vooralsnog geresulteerd in een onderzoeksrapport met de opbrengsten uit het literatuuronderzoek naar effectieve hulp aan deze kinderen en hun omgeving. Daarnaast is er een handzame Factsheet Trauma & Hechting voor hulpverleners en betrokkenen bij deze kinderen en gezinnen.

Gemeenten en de transformatie van de jeugdzorg

Het jeugdveld staat voor de opgave om te transformeren. K2 Next Generation voerde een quickscan uit van transformatie initiatieven in het land en verzamelde zo diverse werkwijzen en vraagstukken van gemeenten en regio's. In dit rapport presenteren we u onze bevindingen!

Evaluatie Bibliotheek op School

K2 Next Generation onderzocht de verspreiding en implementatie van het programma Bibliotheek op school in Noord-Brabant. Dit programma heeft als doel om de onderwijsresultaten op het gebied van lees- en taalvaardigheid en informatie- en mediavaardigheden te verbeteren. K2 formuleerde op basis van deze tussentijdse evaluatie aanbevelingen voor verbetering van de participatie aan en het effect van het programma in Noord-Brabant.

Jeugdbakens transformatie jeugdstelsel

K2 Next Generation leverde een bijdrage aan de 10 Jeugdbakens die door het ministerie van VWS zijn opgesteld voor de transformatie van het nieuwe jeugdstelsel.De jeugdbakens bieden gemeenten inhoudelijk meer houvast voor de beoogde transformatie. Door inzet van de methodiek Storytelling heeft K2 de Jeugdbakens verheldert met verhalen uit het veld.

E-book transitie gemeentelijk sociaal domein

In het e-book Transitie gemeentelijk sociaal domein vindt u een selectie van informatie over de vier transities in het gemeentelijk sociaal domein:  jeugd, maatschappelijke ondersteuning, arbeidsparticipatie en passend onderwijs.

Storytelling bij visieontwikkeling

K2 Next Generation kan in gesprekken met bijvoorbeeld ambtenaren, beroepskrachten en bewoners lokale en persoonlijke verhalen vangen (Storytelling) en deze koppelen aan een visie. Dit zorgt voor meer duidelijkheid en een heldere communicatie.

Inkoop & sturing jeugdstelsel

Gemeenten staan voor de opgave het benodigde en juiste aanbod jeugdhulp in te kopen en hierop te sturen. K2 NEXT GENERATION heeft een handig naslagwerk samengesteld uit diverse gesprekken met (ervarings)deskundigen op het gebied van inkoop en sturing van (zorg)aanbod. In deze korte notitie bieden wij u onze lessons learned aan!

Storytelling de kracht van het sociaal domein

Iedereen heeft zijn eigen verhaal, over hoe hij in zijn werk zit, ervaringen deelt en welke betekenis hij geeft aan gebeurtenissen. Verhalen zijn nu eenmaal instrumenten waarmee we zin geven aan wat we doen. Het is ook niet verbazend dat storytelling aan populariteit wint, ook in het sociale domein. Maar storytelling is niet alleen het maken van een verhaal (de corporate story). Het is ook een methodiek voor interactieve interventie bij veranderingen. Met een verhaal kun je mensen vervoeren en verandering bereiken. Lees hier het artikel over storytelling en de uitwerking in de gemeente Best.

Blog: Wat zit er in jouw rugzak?

Blog: Participeren is gewoon meedoen